« Verjaardag in Parijs | Main | Verhuis weekend »

16 March 2012

Comments

Karin H.

LoL

Geen foto genomen, maar onze trouwe estate heeft afgelopen maand de 140.000 mile gepasseerd = 224.000 km ;-)

Fiep

Sinds de 100000 km (31/08/2007) gemiddeld 60 km per dag gereden.
Volgend jaar April zit ik dus ook aan de 224000 km.
Ik haal jullie nog wel in.

Karin H.

Nou, je hebt alle tijd om "in te halen". Na 12 jaar trouwe dienst hebben we gisteren de Mondeo ingelevered voor een andere wagen ;-)

Net geen 70.000 mile (112.000 km) op deze teller, en de helft jonger ook nog.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)