« Van school naar de boerderij! | Main | Jeugd herinneringen »

21 June 2010

Comments

Rahma Amrani

Maak ons allemaal maar weer lekker met je mooie foto's. Het valt me op dat het op jouw foto's nooit regent, ben je erg creatief met photoshop of is dit een getrouwe weergave van het weer bij jullie :)
Heel veel geluk in jullie nieuwe huis. En zoals je zelf zegt jullie zijn er niet echt op achteruitgegaan. Jullie zullen het wel verdiend hebben dan :)

Rahma

Karin H.

LoL - heb net zolang gewacht met het maken van foto's en video tot het weer een beetje beter weer was (vorige week was het gewoon echt koud!). Dus ja, getrouwe weergave van het weer - en op dit moment staat de winkel deur en klap ramen ook wagenwijd open!

Bedankt voor je wensen en zoals je weet ben je altijd welkom om een keer de plas over te steken!

Karin en Ton

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)