« Koud! | Main | Carla & Lucas bezoek »

07 April 2009

Comments

Karin H.

fruitbomen = appeltaart, bap-taart, appelflappen, druiven, wijn.
Joh, je hoeft subiet nie eens meer om boodschappen ;-)

Ziet er goed uit. Enne, houten vloeren??

Karin en Ton

Fiep

Meer kersentaart en misschien nog meer (ben niet tot helemaal achterin de tuin geweest).

Geen houten vloeren, wel overal tegels (behalve op zolder: vloerbedekking).

Het is 'n geweldig huis en dat voor maar 1300€ per maand;
Christelle en ik winnen er allebei op (het blijven wel Parijse prijzen).

Groetjes,
Fiep

Karin H.

Enne, toch nog steeds van de party met jazz weekend? (Saampjes of alleen?)

Karin

Fiep

Is nog niet zeker. Hangt van de financien af.
Een geplande reis(saampjes)naar Ierland tijdens het lange Hemelvaart weekend hebben we al af moeten lassen.

Ik laat het tegen die tijd wel weten.

Groetjes,
Fiep

Karin H.

Pete en Ross hebben ook afgehaakt (40 jarig huwelijks 'vakantie' in vakantie park)

We horen (or zien) het wel

Karin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)